Sortiranje tabela (Table sort)

  • U navigacionom panelu selektujete tabelu koju želite preurediti.

  • Kad se u prozoru baze podataka pojavi izabrana tabela selektujte polje (kolonu) na osnovu kojih želite da sortirate.

  • Izaberete način sortiranja:
    uzlazno: od manjeg prema većem:  ikona  
    ili silazno. od većeg prema manjem: ikona  

  • Podaci unutar tabele će se automatski sortirati.

Indikacija da su podaci sortirani je
promjena izgleda menija polja iza imena kolone

(nesortirana kolona trokut, sortirana  strelica sa trokutom),

 kao i aktiviranje komande RemoveSort

Sortiranje se obavlja po različitim ključevima u zavisnosti od tipa podataka koje kolona sadrži:

1. Broj, Valuta, Automatsko numerisanje
2. Tekst, Memo, Hiperveza
3. Da/Ne
4. Datum/vrijeme
 

sort