Kako od totalne neznalice postati neznalica koja se smatra majstrom?

Optički mediji, DVD i CD čitači i pisači

Upis i čitanje podataka primjenom lasera

Kablovi i konektori IDE, SATA

Montaža demontaža DVD uređaja

Softverska podešavanja


DVD drajv

DVD drajv je uređaj koji omogućava čitanje i upis podataka na optičke jedinice masovne memorije.
Pod optičkim jedinicama masovne memorije podrazimjevamo različite vrste diskova, a standardno DVD i CD diskove.

Sam uređaj -drajv- sastoji se od ladice u koju se umeće disk i elektronike koja elektronike koja omogućava čitanje diska

Ovjdje ćemo obraditi DVD i CD medije (diskove) koji spadaju u tu klasu.
Optički diskovi predstavljaju izmjenjive (removable) periferijske jedinice masovne memorije velikog kapaciteta, koje za zapis kao medije koriste materijale koji različito prelamaju svjetlost.
Standardno se kod PC računara koriste DVD (Digital Versatile Disc) i  CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) diskovi i sve rjeđe njegova podvrsta CDRW (CD Rrewritable, Read-Write) diskovi.
CD-ROM je disk prečnika od 12 cm koji se umeće u CD-ROM uređaj, koji je montiran kao ladica (ne samo vizuelno već i funkcijski), u PC kućište.
Kada se CD-ROM zatvori u kućište, on počinje da se okreće a nakon što postigne radnu brzinu počinje očitavanje sa diska.
CD-kompakt diskovi su razvijeni prije svega u audio, tj. muzičke svrhe. To im je i danas osnovna namjena: koriste se kao nosači zvuka. CD diskovi su razvijeni prevashodno kao nosači zvuka, a kompjuterska tehnolgija je izvršila prilagođenje ovog medija svojim potrebama.


Osnovne karakteristike i kapacitet DVD/CD diskova

DVD diskovi su nastali kao zamjena za video trake: kao mediji za čuvanje filmova. Računari su omogućili da se ta namjena proširi i iskombinuje prije svega za čuvanje i realizaciju multimedijalnih projekata.
U kompjuterskim primjenama najveću popularnost je stekao kao mjesto odakle se vrši instalacija iole zahtjevnijeg softvera. CD je jedinstveno mjesto čuvanja instalacionog softvera

Zapis na medij ali i čitanje se obavlja pomoću lasersh zraka - otuda naziv optički mediji.


Ilustracija strukture i principa rada kompakt diska

Upis i čitanje podataka kod CD  medija

Pod CD-R medijima podrazumjevamo standardne CD ROM diskove, koji nakon što su im jednom upisani podaci ne mogu više da se koriste za pisanje (narezivanje), već samo za čitanje. Preko jednom upisanih podataka ne mogu se upisivati novi. Moguće je višestruko dopisivanje (dosnimanje) podataka.

Upis podataka se vrši slanjem laserskog zraka koji pravi uzorak na sloju boje. Ovaj zapis se kasnije može čitati upravljanjem laserskog zraka na disk i interpretacijom uzorka reflektovane svetlosti.

Čitanje sa CD-ROM-a vrši se tako što senzor čita podatke na bazi primijene količine energije preko zraka odbijenoj od disk površine. Ako je svjetlost odbijena od ravne površine, zrak će imati veću vrijednost energije, što će senzor registrovati kao logička “0”; svjetlost odbijena od udubljenja imaće manju vrijednost energije, što će senzor registrovati kao logičku “1”.

Laserski zrak se kreće radijalno u pravcu najbržeg okretanja diska i skenira podatke (data track), odnosno ispituje intenzitet reflektovane svjetlosti.
Sam upis podataka se realizuje preko odgovarajućih kombinacija udubljenja (land) i ravnih površina (pit) na reflektirajućem sloju, koji je od aluminijuma. Ovim udubljenjima i ravninama odgovaraju korespodentne logičke “0” i “1”.

Mada nekog bitnog uticaja na hardverske postavke naglasimo da se kod CD/DVD-a podaci pakuju sekvencijalno, jedan za drugim na spiralnu stazu. (Što određuje i način pristupa podacima)
Podaci se na disk upisuju u obliku neprekidne spirale koja polazi od sredine prema ivici diska.

Razlikujemo dva osnovna tipa uređaja koji opslužuju ove medije: čitači (Reader) i pisači (Recorder).
Čitači su uređaji koji samo čitaju, dok pisači imaju mogućnost i upisa podataka.
Što se tiče konektora, priključaka i montaže, odnosno demontaže; apsolutno je isti prioncip montaže i kod pisača i kod čitača.

Kablovi i konektori

Za rad DVD/CD čitača-pisača  potrebna su dva kabla: napojni i signalni.

Signalni kabl se koristi za prenos podataka

Prema načinu prenosa podataka trenutno su najčešća dva tipa uređaja IDE (paraleleni) i SATA (serijski).

 

Izgled IDE priključaka

 

Tehnika prenosa podataka sa diska na matičnu ploču je kompleksna i nećemo je objašnjavati. Dovoljno je reći da se "0" i "1" sa diska očitavaju sa diska i prenose (transfer) na matičnu ploču.

 

Izgled SATA priključaka

 

Deinstalacija -demontaža- DVD jedinice

 

Isključite napajanje

Nakon skidanja oplate (bočnih strana kućišta) i prednje ploče (frot panela)

Tri koraka za demontažu DVD jedinice:

1. Ospojite napojni i signalni kabl

 

2. Odvrnete bočne sigurnosne vijke

 

3. Izvadite -izvučete- DVD drajv na prednju stranu kućišta.

 

Instalacija DVD uređaja

 

Instalaciju DVD uređaja započećete isključenjem napajanja.

Potom slijedi skidanje oplate

oslobađanje prednje strane

smještanje DVD drajva u rezervisani prostor

učvršćenje

nivelisanje

kabliranje

provjera rada

zatvaranje kućišta 

CD/DVD se smješta u standardni prostor za 5 1/4" jedinice. Standardna kućišta pružaju mogućnost da se smjeste tri takva uređaja i preporučujemo da izaberete prvi (gornji) prostor, zbog jednostavnijeg i boljeg hlađenja.

Ako montirate novu DVD/CD jedinicu montažu možete započeti uklanjanjem zaštitne plastike s prednje strane (front panel-a) kućišta. Preporučujemo da skinete kompletnu prednju masku. (Ne preporučujemo da uklonite masku. Razlog za to su što ponekad kućišta imaju zakačke koje su lako lomljive, pa postoji mogućnost da ih oštetite ako pristupate s prednje strane.
Da bi ste eliminisali tu mogućnost prvo otvoriti oplatu kućišta, sa bočne strane.
Nivelisanje

Poželjno je (a kod strijih tipova i neophodno) da drajv bude nivelisan, što znači u vodoravnom položaju i učvršćen sa svim vijcima. Vodoravan položaj se utvrđuje libelom.
Nepravilnost kod montaže indicira povećan nivo buke.
Nepravilan i neravnomjeran zvuk ("zavijanje") kod pristupa podacima sa DVD/CD-a, trebalo bi da Vas potaknu da provjerite ispravnost nivelacije i montaže CD drajva.

 

Povezivanje kabliranje DVD/CD drajva

Kabliranje se svodi na povezivanje signalnih i napojnih kablova.

Izgled IDE i SATA konektora na matičnoj ploči

 

Preporuka je da se nakon kabliranja vrši se provjera ispravnosti montaže tako što ćete uključiti računar.

U najvećem broju slučajeva PC će da prepozna novi DVD uređaj i on će da radi, bez ikakvog podešavanja.

Porukuka da je računar "prepoznao" novi dio hardvera.

Tek kad se uvjerite da računar i DVD ispravno rade zatvorite oplatu.

A da niste hardverski pogriješili najjednostavnije se uvjerite tako što pokrenete System Information i pročitate kako je Vaš računar prepoznao DVD/CD drajv.

Ako ste zadovoljni (ako je prepoznao odgovarajući tip i vrstu DVD-a), isključite računar i zatvorite oplatu.

Ovdje smo primjenili standardno pravilo kod rada sa hardverom: Zatvaranje kućišta i montaža oplate  vrši se nakon provjere ispravnosi rada. To će Vas rješiti bespotrebnog nerviranja i višestrukog otvranja i zatvaranja kućišta: Kućište se zatvara tek kad smo sigurni da sve radi.

 

Softverska podešavanja

Daćemo dva najčešća primjera softverske optimizacije rada CD/DVD-e uređaja

 

Uključenje DMA prenosa

Ukoliko primjetite da vaš CD čitač sporo pristupa podacima, provjerite da li je uključen DMA prenos kod CD čitača. Ovoj opciji pristupate iz Control Panela i ona je aktivna kad je čekirana.
DMA je direktan način pristupa podacima. Kod ove tehnike koriste se specijalne metode koje ubrzavaju protok podataka između RAM memorije i eksternih uređaja ( DVD/CD je eksterni memorijski uređaj).

Postavka BIOS-a da CD/DVD postane butabilan


Postoji mogućnost definisanja, u okviru BIOS-a, CD uređaja, kao prvog: butabilnog.

To znači da će operativni sistem biti smješten (zapisan) na CD-u i odatle će da se starta. (Standarno se starta sa hard diska).

U slučaju da to želite, trebate imati i odgovarajući CD (disk) koji će sadržavati ispravnu adresu i sve programe neophodne za strat i rad računara.

Jedna moguća postavka unutar BIOS-a

 

Ovu opciju treba koristiti samo po potrebi, npr. u slučaju havarije. Razlog je jednostavan i najbrži CD uređaj je za nekoliko redova veličine sporiji od hard diska, pa bi pristup i rad sa CD kao osnovnim mjestom za pokretanje programa bitno usporio kompletan računar.

Napomena: Ulazak u BIOS podrazumjeva da znate šta mijenjate!

 

Računarski Sveznadar-od neznalice do korisnika-

(c) 2010 mojTim Corporation. All rights reserved