Mrežni pojmovnik

Bandwidth

Pojasna širina

Bandwidth (bandwidth – pojasna širina, širina frekvencijskog područja)

U radio-komunikacijama, bandwith je raspon frekvencije zauzete od strane modulisanog talasa nosioca, dok u optici predstavlja širinu pojedine spektralne linije ili cijeli raspon spektra.

Bandwidth je količina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku.

Kod umrežavanja računara i u informatici, digitalni bandwidth (ili samo bandwith) je sposobnost određenog sistema da prenese podatke preko veze i pokazuje koliko podataka se može poslati kroz neku liniju.. Mjeri se kao brzina prenosa bitova izražena u bit/s ili njihovim potencijama (kbit/s, Mbit/s,itd.). Predstavlja količina podataka koja može biti poslana s jednog računara na drugi preko neke veze u jedinici vremena.

Što je propusni opseg veći, to se podaci brže prenose.

Puna stranica teksta je oko 16.000 bita.
Video preko cijelog ekrana zahtijeva 10.000.000 bita u sekundi, zavisno o kompresiji.

Vremenom je širina frekvencijskog pojasa postala glavni problem Interneta, budući da propusna moć globalne mreže zavisi od propusne moći svih njenih dijelova.

Kada LAN mreža počne značajno da raste, mrežni saobraćaj može da prevaziđe dozvoljeni propusni opseg na mrežnom mediju.
Tehnika za očuvanje mrežnog propusnog opsega jeste dijeljenje mreže na manje dijelove. Ti dijelovi (segmenti) se povezuju na most. Mostovi imaju softver koji im pomaže u radu koji može da čita MAC adrese. One se nalaze na svakom paketu podataka koji se kreću u okviru segmenata mreže povezanih na taj most. „Učenjem“ koje su MAC adrese u kom mrežnom segmentu, most sprečava da se saobraćaj iz jednog segmenta proširi na neki drugi segment koji je priključen na taj most.

Protok (throughput) predstavlja količinu informacija koja prođe kroz mrežu u jedinici
vremena u realnim uslovima. Protok je uvek manji od propusnog opsega.

Gigabit Ethernet je tehnologija koja omogućava prenos brzinama od 1000 Mbps. Potpuno je kompatibilana sa postojećim Ethernet mrežama i omogućava jednostavnu migraciju ka većim brzinama prenosa. Mreže mogu da povećaju performansu bez zamjene postojećeg ožičenja, protokola i aplikacija.
Još od svog nastanka, 1970-tih, Ethernet je najzastupljenija mrežna tehnologija. Pojavom Fast Ethernet-a 1995. na raspolaganju je 10 puta veći propusni opseg, a danas i 100 puta veći opseg - Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z i 802.3ab). Po Fizičkom sloju Gigabit Ethernet koristi mješavinu  tehnologija iz originalnog Ethernet-a i ANSI Fibre Channel standarda.
1000Base-X je prenos preko optičkih kablova, sa podrškom za tri vrste medija:
• 1000Base-SX - 850 nm laser na miltimod vlaknima
• 1000Base-LX - 1300 nm laser na singlmod i multimod vlaknima
• 1000Base-CX - STP oklopljeni bakarni kabl
1000Base-T je prenos preko bakarnih UTP kablova, dužine od 25 do 100m, koristeći sve 4 parice UTP kabla.
2004. godine javljaju se i prvi 10Gigabit Ethernet uređaji.

U web hosting terminologiji, pojam "bandwith", često se neispravno koristi za opisivanje količine podataka koji se prenose u ili iz web stranice ili servera u propisanom vremenskom razdoblju

Tako se govori o mjesečnom bandwithu (mjerenom u gigabajtima). Tačniji izraz koji bi opisao ovaj uobičajeni termin bio bi maksimalan prenos podataka za određeno razdoblje; npr maksimalni mjesečni prenos podataka ..