Mrežni pojmovnik

URL

-Uniform Resource Locator-

-jedinstvena Web adresa mrežnog resursa-

Pristup i adresiranje dokumenata na webu

Rad s mrežama se često poistovjećuje sa Internetom, odnosno web servisom.

URL je standard predstavljanja koji definiše format i značenje identifikatora web stranice. URL sadrži informacije koje su potrebne pretraživaču (brauzeru) da bi učitao stranicu.
Svaka strana (
page) koja se nalazi na Internetu ima svoju adresu koja je nepogrešivo identifikuje. URL adresa neke stranice treba da bude opisna i što kraća. U zavisnosti od samog sajta, tehnologije u kojoj je sajt urađen ona može biti u različitim oblicima.
URL je Web adresa određenog resursa na Internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (web stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja nalazi na određenom web serveru.URL pozicija u Intrernet TCP/IP modelu

 

 

URL se može shvatiti kao mrežno proširenje standardne organizacije podataka (fajlova-datoteka). Korištenjem URL ne samo da se može pozvati datoteka iz nekog kataloga, već datoteka i taj katalog mogu postojati na bilo kojoj mašini koja je na mreži i toj datoteci se može pristupiti na neki od više mogućih načina. To čak i ne mora da bude klasična datoteka već recimo upit (SQL ili drugi) dokument u bazi, rezultat finger ili archi komande i slično.


Sintaksa (opšti oblik pisanja) URL adrese je:
                protokol://ime.računara:port/direktorij/direktorij/.../datoteka

 

Pristup dokumentima na Internetu ima i praktične veze sa umrežavanjem kojim se ovdje bavimo. Objasnićeno šta je to URL da bi izbjegli moguće zabune
Iza druge kose crte slijedi ime računara kojemu se pristupa.
Ono može biti pisano ili u obliku IP adrese ili kao uobičajeno slovno ime.
Dakle IP aderesa je dio URL-a

Uniform Resource Identifier (URI) navodi samo imena direktorija i datoteke na
računaru, te ne sadrži, kao URL, i cijelo ime računara zajedno s protokolom koji se
koristi. URI-i se koriste kada je veza servera i klijenta već otvorena, pa nije
potrebno ponovno navoditi protokol ili ime servera s kojim se povezuje.

 

Primjer URL adrese:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/meta/photo9//WikiLOG2,jpg
Ovo je URL adresa koja određuje gdje se na Webu nalazi resurs - digitalna slika WikiLOG2,jpg 
Prvi dio URL-a (http://) govori da se tom resursu može pristupiti preko HTTP protokola, te da se resurs nalazi na web serveru (hostu) s nazivom domene "upload.wikimedia.org", a nakon toga prikazuje putanju kroz strukturu direktorija na disku toga servera.

Pristup i adresiranje dokumenata na webu

Pisanje URL-a započinje navođenjem protokola koji će se koristiti za pristup dokumentu navedenom na kraju URL-a.
Nakon naziva protokola dolazi dvotačka, a zatim dvije obične kose crte. Postoji izuzetak od ovog pravila, a to su lokalni URL-ovi koji se koriste za pristup datotekama što se nalaze na hard disku računara na kojem radite - lokalni URL.
Iza druge kose crte slijedi ime računara kojemu se pristupa. Ono može biti pisano ili u obliku IP adrese ili kao uobičajeno slovno ime (FQDN adresa). Ako se server za uslugu kojoj pristupamo, a čije smo ime protokola naveli na početku URL-a, izvršava na nekom portu različitom od standardnog, trebamo navesti broj porta odmah iza broja računara, razdvajajući ga dvotačkom. Broj porta se rijetko sreće u World Wide Web adresama. Nakon još jedne kose crte, slijedi put do datoteke ili dokumenta kojemu želimo pristupiti. Prije njegovog imena treba navesti i potpuno ime direktorija gdje se nalazi.

Kod modela klijent-server WWWserver i klijent “razgovaraju” koristeći HTTP protokol.  Klijent šalje zahtjev serveru
1. Korisnik upisuje URL adresu u klijentski program
4. Klijent obrađuje primljene podatke
3. Server prima zahtjev i šalje podatke klijentu

 

URL adresnu sintaksu prvi put je definisao Tim Berners-Lee za primjenu na Webu, a trenutno korišteni standardi su definisani Internetskim standardom RFC 1738.
URL je jedna od osnovnih inovacija u istoriji Interneta. Sintaksa ove adrese je smišljena kako bi bila generička, proširiva, te u mogućnosti prikazati adresu u bilo kom kodnom rasporedu (uz upotrebu ograničenog seta ASCII znakova).

Teoretski i praktično moguća je i ćirilica i latinica i kineski i japanski, ali preovlađuje engleski.

URL adresa može se pisati velikim i malim slovima, ali se preporučuje se korištenje isključivo malih slova (da bi se smanjila mogućnost greške za slučaj da korisnik ručno upisuje URL adresu.). Iako URL-ovi mogu da sadrže blanko znakove između karaktera, obično ih nemaju.
URL-ovi skoro nikad nemaju u sebi back slashe (\). Sve kose crte (slashe) su obične kose crte (/).

Protokol

URL

Objašnjenje

HTTP

 http://<host>:<port>/<path>?<search>

Pristup s HTTP servera

FTP

ftp://<login>:<password>@<host>:<port>/<path>;

type=<type_code>

Dohvaćanje s ftp servera

e-mail

mailto:<login@host>

Slanje emaila

TELNET

 telnet://<login>:<password>@<host>:<port>/

Spajanje na udaljeni računar

File

 file:///<host>/<path>

Pristup s lokalnog

računara

Tipovi protokala URL-a

Većina servera na Internetu koristi Unix (oko 90%). Zato je poželjno da znate način pisanja imena datoteka na Unixu,  a na sličan način pišu i URL-ovi.
Ime datoteke kod Unixu je ograničeno na 255 znaka, što je sasvim dovoljno.
Direktoriji se na Unixu označavaju drugačije nego pod DOS-om, Windowsima ili OS/2. Umjesto povratne kose crte (Đ, backslash), koristi se obična kosa crta (/, slash). Tako, ako radite na Unixu, primjer staze direktorija može biti /pub/users ili /etc/scripts. Trenutni direktorij označava se isto kao kod DOS-a, jednom tačkom, a roditeljski direktorij s dvije tačke. Korijenski direktorij, root, označava se jednom kosom crtom, /. Kada želite promijeniti trenutni direktorij, možete, isto kao i kod DOS-a, napisati relativni put od trenutnog direktorija do novog (npr. ../../users/dsusanj), ili cijeli apsolutni put (npr. /pub/accounts/users/ dsusanj).
Datoteke na Unixu ne moraju imati ekstenziju niti tačku u imenu. One su sasvim opcionalne, kao i svi ostali znakovi, pa tačaka može biti i više jer nisu nikakav poseban znak. Dozvoljeni su i drugi posebni znakovi, kao i razmaci u imenu. Ako postoji razmak u imenu datoteke, njeno se ime mora navesti pod navodnicima.
Važno upozorenje: Unix je osjetljiv na razlikovanje velikih i malih slova. Tako su Sveznadar i sveznadar dva sasvim različita imena datoteka.

Nekoliko organizacija u svijetu ima odobrenje za registraciju URL adresa, i one to rade na komercijalnoj osnovi (cijena registracije iznosi oko 20 KM godišnje, ali je obično uključena u cijenu hostinga i vode se kao besplatna).

URL adrese izazivaju probleme jer se često mijenjaju, npr. zbog promjena servera na kome se čuvaju Web stranice, promjene strukture direktorija, položaja datoteka sa sadržajem Web stranica i sl. Te promjene izazivaju velike poteškoće kod održavanja Web stranica jer one u pravilu pozivaju veći broj URL adresa i zato je potrebno često ispitivati jesu li se URL adrese promijenile, pronaći važeće URL adrese i ažurirati stare adrese. Ukoliko se to ne radi dovoljno često, tada adresa postaje nepristupačno.

Ako niste dovoljno zbunjeni evo dodatka koji bi trebao da pojasni neke od karakteristika web sjata:

Web stranice (web site) su kolekcija internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i skripti. Dokumentima unutar web stranica se pristupa preko zajedničkog korijenskog URL-a, odn. web adrese, koja se često naziva i homepage. Svi dokumenti su najčešće su smješteni  na istom web serveru.
Veze (hiperlinkovi) unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetioc doživljava sadržaj stranica.
Glavna (korijenska-root) web adresa, koja se najčešće naziva internetska domena, čini vrijednu karakteristiku svakog sajta.

URL rangiranje i dinamičko adresiranje sajta
Neki stručnjaci smatraju da je adresa stranice jedan od najvažnijih faktora koji utiču na poziciju stranice u rezultatima pretrage. Njihov stav je: ukoliko stranica nema ključne reči u adresi jednostavno neće biti indeksirana. Sa druge se nalaze oni koji smatraju da postojanje odnosno ne postojanje ključnih reči u adresi stranice nema nikakv uticaj na poziciju sajta u rezultatu pretrage. Naravno kao i uvijek istina je negde između. I sa korisničkog aspekta i sa aspekta web pretraživača veoma je bitno da adrese koje vode do određenih strana budu čitljive i da se u njima nalaze ključne riječi.
Danas je sve više dinamičkih sajtova, što znači da se sadržaj stranice generiše iz baze ili nekog drugog izvora podataka. Za razliku od statičkih stranica koje imaju fiksni sadržaj koji se ne mijenja i kome je u većini slučaja sadržaj unijet prilikom samog pravljenja stranice.
Osnovna karakteristika dinamičkih stranica je da one u većini slučaja fizički ne postoje na serveru, već se generišu u trenutku poziva. Prilikom programiranja takvih stranica, najčešće ustvari postoji samo jedna stranica na serveru koja u zavisnosti od parametra, koji stoje prilikom njenog poziva prikazuje različite sadržaje.
Pravljenje dinamičkih sajtova koji generišu sadržaj na osnovu dugih URL-a zahtjeva posebnu strategiiju koju ovdje nećemo objašnjavati.

PING URL

URL adresu možete koristiti i ukoliko imate problema s pristupom Internetu.

Ukoliko ping "prođe" do zadane destinacije i natrag, ispisaće za to potrebno vri|eme što znači da veza između vas i te adrese postoji te da grešku treba potražiti negdje drugdje.

Primjeri  pingovanja URL-ova znanje.org i sveznadar.info

 

Ukoliko ping ne uspije, javiće grešku poput Destination host unreachable, što znači da je problem u TCP/IP komunikaciji. Ovo još uvijek ne znači da je problem kod Vas, možda je "pao" pingani server ili veza vašeg Internet providera sa svijetom. Probajte pingovati još nekoliko adresa i tek ako na svima dobjete grešku možete biti sigurni da je problem baš s vaše strane mreže.