Mrežne komande

ping

 

Sjećate li se Monti Pajton-ovaca i velike mašine koja radi: PING!

Želite saznati da li Vaš računar ima vezu (da li je u mreži) sa drugim računarom.
Zato Vam služi komanda komanda (program) popularno nazvan ping.

U komandnoj liniji otkucajte  ping <adresa>
Umjesto adresa trebate navesti IP ili simboličnu adresu..Kao rezultat ping daje statistiku: broj poslatih paketa (Send), broj primljenih paketa(Recived), broj izgubljenih paketa(Lost), najkraće, najduže i srednje vreme trajanja ping-a za vrijeme trajanja mjerenja.
Ping za svako mjerenje vraća još dva podatka. bytes pokazuje kolika je dužina ping paketa. Ova dužina se može mijenjati i time mjeriti veza paketima različite veličine.
Drugi podatak je TTL, skraćeno od Time To Live. Ovo je u stvari brojač. Kada se paket pošalje TTL ima vrednost 255, a svaki prolazak kroz neki mrežni uređaj ga smanjuje za 1. Ako TTL dođe do vrednosti 0, prekida se njegovo prosljeđivanje, jer se smatra da je paket prešao preko previše uređaja. Ovo je u stvari zašita od mogućih mrtvih petlji, u koje paket može da upadne i da se u nedogled vrti između nekih rutera.

Na prvoj ilustraciji je računar pingovao samog sebe (otuda vrijeme pristupa 0), a na drugoj je korištena simbolička adresa za pristup računaru znanje.org.


Packet Internet Group ili Ping osnovni je alat za rješavanje problema u lokalnim mrežama i na Internetu. Ping funkcioniše u TCP/IP mreži tako što šalje ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request, odnosno zahtjev za eho, do odredišnog čvora.
PING je jedna od komandi ICMP paketa - Internet Control Message Protocol) koja primaocu nalaže da odgovori na nju i vrati pošiljaocu sadržaj koji je dobio u istom paketu. Koristi se za mjerenje brzine protoka odziva Internet veza.

Ping je dio svih TCP/IP jezgara, uključujući i radne stanice podešene za rad na Internet Protokolu. 

Dakle zašto se ping može koristiti?

Uglavnom se koristi za određivanje dostupnosti adrese ili problema pri konekciji.
Pre svega, tako najlakše možete provjeriti da li postoji veza između dva računara. Uradite ping na adresu računara koji vas interesuje i ako veza postoji, dobićete izmjereno vrijeme pinga, a ako ne postoji, dobićete odgovarajuću poruku. Obratite pažnju da odredišni računar može da ima uključen zaštitni zid (firewall) koji zabranjuje ping, pa će vam zbog toga ping vratiti poruku da odredišni računar ne postoji.

Komanda Ping  može davati i pogrešne informacije. Na primjer, Web server pretrpan korisnicima i ne može odmah odgovoriti na njene zahtjeve.
Najveća snaga ovog programa je u provjeravanju da li Internet veza uopšte radi - ako izgleda da veza ne radi, a desetak ili više lokacija odbija zahtjeve komande Ping, vjerovatno imate osnovni problem u komunikaciji. Provjerite podešavanja modema, broj za pristup dobavljaču Internet usluga, IP i DNS adrese.
Proverite putanju: Ako pomoću komande Ping saznate da vaša Internet veza radi, ali je užasno spora, morate otkriti u čemu je problem. Možda nešto nije u redu na nekom mjestu izvan kontrole vašeg dobavljača Internet usluga (i Vas), ili je problem nešto bliže - možda čak i u vašoj kući. Da biste locirali problem, upotrebite komandu Tracert.
Kompletna sintakse komande ping je:
ping [-t] [-a] [-n broj] [-1 duzina] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r broj] [-s broj] [[-j lista _racunara] | [-k lista racunara]] [-w tajmaut] odredisna lista
Evo koje opcije mozete da koristite uz komandu ping:
- t Naznacenom računaru šalje probnu poruku sve dok komandu ne prekinete.
- a Prevodi adrese u imena racunara.
n broj Šalje onoliko ECHO paketa koliko je zadato argumentom broj. Podrazumjeva se 4 paketa.
- l duzina Šalje ECHO pakete dužine određene argumentom duzina. Podrazumjevana dužina je 32 bajta, a maksimalna 65.527.
- f Šalje u paketu aktiviran parametar Do not Fragment. Mreži prolazi ovaj paket neće dijeliti na manje pakete.
i ttl Polju Time To Live u zaglavlju protokola IP dodjeljuje vrijednost ttl. (Ovo polje određuje preostali broj skokova paketa dok ne bude odbacen ili vraćen. )
- v tos Polju Type of Service (vrsta usluge) dodeljuje vrednost tos.
- r broj Upisuje putanju odlaznog paketa i putanju povratnog paketa u polje Record Route. Argumentom broj se može zadati najmanje jedan, a najviše devet računara.
- s broj Određuje "vremenski marker" za niz skokova odreden argumentom broj.
- j lista_racunara Usmjerava paket prema listi računara zadatoj argumentom lista_racunara. Uzastopni računari mogu da budu razdvojeni mrežnim prolazima (proizvoljno usmjeravanje). Maksimalan broj računara koji dozvoljava protokol IP jeste devet.
- k lista računara Usmjerava paket prema listi računara zadatoj argumentom lista_racunara. Uzastopni računari ne mogu da budu razdvojeni mrežnim prolazima (strogo definisano usmeravanje). Maksimalan broj računara koji dozvoljava protokol IP jeste devet.
- w tajmaut Određuje interval čekanja u milisekundama.
odredigna_lista Određuje udaljene računare kojima se šalje probna poruka.