Mrežne komande

IPconfig

konfiguracija mrežnih postavki

 


Windows IP Configuration tool je alat koji ispisuje konfiguraciju mrežnih postavki. Pokreće se upisivanjem naredbe ipconfig u cmd.

Primjer računara koji ima više mrežbih adaptera
ipconfig/all
Puna sintaksaipconfig [/all , /renew [adapter] ,/release [adapter]]
Kada se koristi bez parametara, komanda ipconfig prikazuje vrijednosti DNS sufiksa specifičnog za vezu, IP adrese, maske podmreže i standardnog mrežnog prolaza za sve mrežne kartice koje trenutno postoje u sistemu.
Opcije ove komande su:
-  all   Daje potpun prikaz.
- renew [adapter] Obnavlja parametre DHCP konfiguracije. Mož se koristiti samo na sistemima koji pružaju klijentske DHCP usluge. Za adapter upišite ime koje se pojavi kada komandu ipconfig upotrebite bez parametara.
- release [adapter] Oslobađa tekuću DHCP konfiguraciju. Ova opcija isključuje protokol TCP/IP na zadatom adapteru lokalnog sistema i dostupna je samo za adaptere koji koriste usluge DHCP. Za adapter upišite ime koje de se pojaviti kada komandu ipconfig upotrebite bez parametara.
Detalji na koje trebate obratite pažnju su
Windows IP configuration parametri Windows IP konfiguracije
Local Area Conection mrežni parametri za svaki mrežni adapter i pripadajuću mrežu
IP adresa označava jedinstvenu adresu (ne možete imati dvije identične adrese na istoj mreži) koja je zadana za mrežnu karticu.
Subnet maska označava mrežni raspon u kojoj ta adresa djeluje.
Default Gateway označava adresu uređaja koji će usmjeriti upite (poziv za neke web stranice) ako se nalaze van Vaše mreže (na Internetu, primjera).
DNS servers označava uređaj koji će prevesti upite za neku internet stranicu s domenskog u IP adresu koju koristi računar za komunikaciju).
 
Provjerite konfiguraciju u svojoj lokalnoj mreži.